SYÝASAT | YKDYSADYÝET

Russiýanyň nebit eskportyndan alýan girdejisi 25 göterim azaldy

Russiýanyň nebit eskportyndan alýan girdejisi 25 göterim azaldy

Russiýanyň nebit eskportyndan alýan girdejisi 25 göterim azaldy. Nebit we tebigy gaz eksporty Russiýda Federal býujetiň takmynan 40 göterimini emele getirýär. Russiýanyň nebit eskportyndan alýan girdejisi, ýanwar-aprel aýlary aralygynda geçen ýylyň şol döwri bilen deňeşdirilende 25 göterim azalyp, 30 milliard dollara çenli azaldy.  Russiýanyň Federal Gümrük gullugynyň berýän maglumatyna görä, ýurtda nRead More

Eksport otlusy Orta Aziýa tarap ýola çykdy

Eksport otlusy Orta Aziýa tarap ýola çykdy

Bir kilometre golaý uzynlygyndaky eksport otlusy Orta Aziýa tarap ýola çykdy. 940 metrlik uzynlygyndaky eksport otlusy Orta Aziýa tarap ýola çykdy. Türkiýede öndürilen eksport önümlerini Azerbaýjan, Gazagystan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly ýurtlara alyp gitjek 82 konteýnerden ybarat 940 metr uzynlygyndaky otly, Türkiýäniň Kars welaýatyndan Gruziýa tarap ýola çykdy.  Izmir, Adana, Mersin, KojaeliRead More

SAGLYK

Türkiýäniň Türkmenistanda ýaşaýan süýjikesel we gidrosefaliýa bilen kesellän raýaty ýurda getirildi

Türkiýäniň Türkmenistanda ýaşaýan hassa raýaty ýurda getirildi

Türkiýäniň Türkmenistanda ýaşaýan süýjikesel we gidrosefaliýa bilen kesellän raýaty ýurda getirildi. Süýjikesel we gidrosefaliýa keseli bilen kesellän çaganyň saglygyna ýaramaz täsir ýetmezligi üçin uçaryň aşakdan uçandygy aýan edildi Aşgabat şäherinde ýaşaýan süýjikesel we gidrosefaliýa bilen kesellän türk raýaty 9 ýaşyndaky çaga, tiz kömek uçary bilen Türkiýä getirildi.  Türkiýäniň Read More

SPORT

MEDENIÝET | SYÝAHAT

BILIM | TEHNOLOGIÝA