Saglyk barada dürdäneler

Saglyk barada dürdäneler

Medeniýet

Uzak wagtlap fiziki hereketsizlik ýaly adamy hiç zat kesele duçar edip bilmeýär. Aristotel

Saglygyň dikelmegine bolan umyt sagalmagyň ýarysydyr. Wolter

Bilýän ýekeje gözelligim – Saglyk. Genrih Geýne.

Gimnastika, bedenterbiýe, ýöremeklik – iş ukybyny, saglygyny saklamak isleýän her bir adamyň gündelik durmuşyna berk girmeli. Gippokrat

Ýaltalyk bilen saglygyny üpjün etmäge garaşýanlar, sesini durlamak üçin dymýan adam ýalydyr. Plutarh.

Saglyk – bu hemme zat däl, ýöne hiç bir zat saglyksyz netijeli däldir. Sokrat

Saglyk altyndan has gymmatlydyr. Şekspir

Bagtymyzyň dokuzdan bir bölegi saglyga baglydyr. Artur Şopengauer.

İň esasy zat, saglygyňyzyň eliňizdedigini ýatdan çykarmaň. Sagdyn durmuş ýörelgesine ýapyşyň. İşjeň, ykjam boluň. Walentin Dikul.

Ir ýatmak we ir turmak adamy sagdyn we akylly edýär. Benjamin Franklin